Plusy i minusy badań opinii


Plusy i minusy badań opinii

Zastanawiasz się nad realizacją badania w firmie, ale nie wiesz jaką metodę wybrać? Przygotowaliśmy dla Ciebie ściągawkę.


Poniżej znajdziesz najpopularniejsze metody badań opinii realizowane w firmach:

- badanie ankietowe tzw. ankieta,

- wywiady pogłębione,

- fokus.


Metody te różnią się od siebie zakresem, dokładnością i rodzajem wyników (te mogą być ilościowe i/lub jakościowe), zasięgiem i techniką prowadzenia.

Badanie ankietowe
umożliwia zebranie głównie danych ilościowych za pomocą pytań zamkniętych i kafeterii odpowiedzi, a także w mniejszej ilości jakościowych – poprzez pytania otwarte. Badanie polega na przygotowaniu kwestionariusza z pytaniami i pozyskaniu na nie odpowiedzi od pracowników. Kwestionariusz najczęściej kierowany jest do wszystkich grup. Dobrą praktyką jest zamieszczenie kwestionariusza na platformie zewnętrznej i udostępnienie pracownikom linku do jej wyświetlenia i wypełnienia, dzięki czemu jest ona w pełni anonimowa.

Plusy: szerszy zasięg badania od wywiadów pogłębionych, możliwe jest przeprowadzenie badania na reprezentatywnej grupie pracowników.

Minusy: pozyskane dane w głównej mierze są ilościowe, badanie nie daje możliwości pogłębienia odpowiedzi na pytania – w sensie terminologii socjologicznej.


Wywiad pogłębiony jest metodą zbierania danych jakościowych podczas rozmowy bezpośredniej z respondentem, prowadzonej na żywo (ok. 45 min.). Podczas gdy w ankiecie respondent styka się w większości z listą gotowych odpowiedzi na pytania, w wywiadzie pogłębionym nacisk kładzie się na swobodę wypowiedzi. Ankieter, tak prowadzi rozmowę, aby poruszone zostały wszystkie tematy, ale pozwala przy tym na pełną swobodę wypowiedzi respondenta. Badanie opiera się na przygotowanym wcześniej scenariuszu i dostarcza informacji na temat odczuć związanych z badanym obszarem, wrażeń, przemyśleń i motywów.

Wywiady są moderowane przez socjologa, a następnie na ich podstawie są opracowywane wnioski dotyczące badanego tematu.

Plusy: pozyskanie opinii pracowników bezpośrednio, możliwość pogłębienia odpowiedzi i zaobserwowania odpowiedzi niewerbalnych (wynikających z zachowania respondentów).

Minusy: badanie jest przeprowadzone na ograniczonej grupie pracowników, przez co może wskazywać pewne trendy, a nie realną kondycję organizacji w badanym obszarze w kontekście całej firmy, badanie nie zapewnia danych ilościowych.


Fokus jest metodą badawczą służącą pozyskaniu danych jakościowych. Polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zogniskowanego wywiadu grupowego (ok. 2 godz.), który służy do wymiany opinii na zadany temat. Moderator-socjolog prowadzi dyskusję kilku zaproszonych wcześniej respondentów, dobranych zgodnie z kryteriami wynikającymi z celów projektu. Dyskusja jest prowadzona według opracowanego wcześniej scenariusza, opisującego cele każdego etapu badania.

Plusy: pozyskanie opinii pracowników (grupa niereprezentatywna), możliwość pogłębienia odpowiedzi i obserwowania odpowiedzi niewerbalnych (zachowania respondentów), zaangażowanie tylko kilku osób z firmy (w przypadku jednego wywiadu).

Minusy: badanie nie jest przeprowadzone na reprezentatywnej grupie pracowników (typuje się tylko kilka osób, najczęściej od 6 do 8), przez co może wskazywać pewne trendy, a nie realną kondycję organizacji w badanym obszarze w odniesieniu do całej firmy.


Pamiętaj!

Obligatoryjną częścią każdego badania przeprowadzanego w firmie (niezależnie od metody) jest przeprowadzenie zaplanowanej wcześniej komunikacji około projektowej.
Taka komunikacja powinna być prowadzona na wszystkich etapach badania (podjecie decyzji o badaniu, zapowiedź, start badania, przypomnienie o badaniu, poinformowanie o zakończeniu i podziękowanie za udział, przedstawienie wyników) i być skierowana do wszystkich pracowników (warto zaplanować przygotowanie osobnych komunikatów do kadry zarządzającej). Jest to dobra praktyka zwiększająca responsywność badań.

Planując komunikację około projektową możesz skorzystać z naszej autorskiej Metody 4P, która w czterech krokach opisuje, w jaki sposób organizacje powinny przygotowywać i prowadzić komunikację w firmie, aby ta zwiększała motywację i zaangażowanie pracowników.

Jeśli jesteś ciekaw, jak przygotować się do badania opinii pracowników, jaką metodę wybrać, jak rozpisać scenariusz komunikacji z pracownikami, aby zwiększyć ich zaangażowanie w badanie, skontaktuj się z nami.

.